Výhody mediácie

Výhody mediácie / Výhody mediačného procesu

Pomocou mediačného konania sa:
 • nájde cesta k riešeniu sporu, konfliktu a problému a dosiahne sa dohoda,
 • upustí sa od súdneho procesu,
 • urýchli vyriešenie sporu, konfliktu a problému,
 • ušetrí čas a tiež finančné prostriedky,
 • vzniknutý problém, spor, konflikt prostredníctvom mediátora sa zvláda diskrétnou formou a na kultúrnej úrovni,
 • obnoví komunikácia a dôvera medzi účastníkmi mediačného jednania,
 • odbúra sa hlavne psychická záťaž účastníkom mediačného jednania.

Výhody mediácie:

Mediácia šetrí čas.
Veľkou výhodou mediácie je rýchlosť. Mediácia môže začať prakticky hneď po oslovení mediátora, oproti súdnemu konaniu kde je celý proces zdľhavý kvôli nedostatočne rýchlemu riešeniu sporov, dlhým prieťahom a množstvu prerokovaných veci, kedy začiatok procesu môže nastať aj niekoľko mesiacov po podaní podnetu na súd. Dohoda je možná už na prvom mediačnom stretnutí.

Mediácia šetrí finančné prostriedky.
 • Náklady na mediáciu sú výrazne nižšie ako poplatky pri riešení súdnou cestou. Nič nie je stratené aj v prípade, ak už došlo podaniu podnetu na súd, prípadne sa súdny proces už začal.
 • Ak sa totiž rozhádané strany dohodnú na súdnom zmiery prostredníctvom mediácie, vráti sa im podstatná časť súdnych poplatkov (od 30 – 90% podľa toho, v ktorej fáze je súdny proces)

Mediácia je dobrovoľná a ústretová.
 • Rozhádané strany sa mediácie zúčastňujú dobrovoľne, môžu z nej kedykoľvek odstúpiť, alebo ju prerušiť, a to do konca aj v prípade, ak je mediácia odporučená súdom.
 • Sami preberajú zodpovednosť za to, či nájdu spoločnú dohodu. Pri mediácii strany “nebojujú” ale sa snažia nájsť kompromis. Tým, že vstúpili do mediačného procesu vzniká nádej, že majú naozajstný záujem spor vyriešiť.

Mediáciou sa nezhoršujú vzťahy strán sporu.
 • Kým pri súdnom rozhodnutí jedna strana výhra a druhá prehrá, výsledkom mediácie je obojstranne výhodná dohoda.
 • Mediáciou sa rozhádaným stranám nezhoršujú vzťahy, práve naopak, vďaka mediácii môžu strany naďalej pokračovať v spolupráci, či už obchodnom, alebo v rodinnom prostredí v pokojnej atmosfére.

Mediácia je diskrétna, odburáva psychickú záťaž klientov:
 • Všetky zúčastnené strany sú povinné zmysle zákona č. 420/2004 Z.z o mediácii zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s mediáciou.
 • Aj samotný proces mediácie je, na rozdiel oproti súdnemu konaniu veľmi diskrétny a osobný.

Mediácia je založená na čestnosti:
 • Pri mediácii sa nevyžadujú dôkazy, či svedecké výpovede.
 • Mediácia je postavená na pravdovravnosti, a keďže strany majú možnosť samostatne o sebe rozhodnúť, sú oveľa priamejšie a lepšie spolu komunikujú.

Mediácia je rovnoprávna:
 • Mediačné konanie slúži posilneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie.
 • Úlohu mediátora je udržať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu a zakotviť ju aj do mediačnej dohody.

Možnosť oddelenej mediácie
 • V prípade, že rozhádané strany nemôžu vôbec spolu komunikovať, ale sú ochotne riešiť spor dohodou, je možné mediáciu viesť oddelene s každým z účastníkov.