Riešenie sporov

Riešenie sporov - činnosť mediátora

Konflikty alebo spory, ktoré je možné riešiť mediáciou v zmysle ustanovenia zákona o mediácii, sa týkajú vnútroštatných právnych vzťahov, ktoré majú právny základ v súkromnom práve. Z právneho hľadiska je možné riešiť mediáciou otázky, ktoré majú sporový charakter a to:

Občiansko-právne spory

Sú to právne vzťahy podľa §1 ods.2 a 3 Občianskeho zákonníka, kde ide o majetkové vzťahy medzi medzi osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občiansko-právne vzťahy neupravuje iný zákon ako napríklad Obchodný zákonník vo svojej tretej časti, právne vzťahy z duševného vlastníctva atď., môžeme sem zahrnúť aj susedské vzťahy (domáce zvieratá, hluk, parkovanie, podmienky údržby a majetku). Do tejto skupiny občiansko-právnych sporov môžeme zaradiť aj spory vzniknuté zo záväzkových vzťahov, vlastníckeho práva, resp.práva k cudzím veciam ako záložné právo, zádržného práva alebo vecného bremena, spory týkajúce sa práv na ochranu osobnosti najmä jej života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy a ďalšie.

Rodinno-právne spory

Podľa zákona č 36/2005 Z.z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa odporúčania Rady Európy č. R (98)1 o mediácii v rodinných veciach, napríklad v prípade rozvodov a vážne narušených rodinných vzťahov, kde treba brať do úvahy najmä záujmy detí, dohoda pri zverení dieťaťa do výchovy, úprava práv a povinností oboch rodičov a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode rodičov. V podmienkach Slovenskej republiky patrí väčšina rodinno-právnej agendy do výlučnej právomoci súdov, to znamená, že dosiahnutú dohodu mediáciou musí schváliť súd svojim rozhodnutím, avšak súd môže v danej veci efektívnejšie a rýchlejšie konať a rozhodnúť, ak má už podklady od mediátora v danej veci.

Pracovno-právne spory

Právne vzťahy upravené Zákonníkom práce (§1 Zákonníka práce), najčastejšie riešené problémy týkajúce sa tejto oblasti sú napríklad otázky ukončenia pracovného vzťahu, personálne otázky, diskriminácia a násilie na pracovisku, ďalej spor môže prebiehať medzi pracovníkmi , zamestnávateľom a zamestnancom (nadriadený – podriadený) a ďalšie. Proces mediácie zabezpečuje narozdiel od súdneho konania vysokú pravdepodobnosť obnovy a udržania vzájomných vzťahov medzi stranami, čo je dôležité najmä v pracovnej atmosfére, ak sa majú zachovať a fungovať vzťahy aj po vyriešení problému.

Obchodno-záväzkové spory

Obchodné právo vo všeobecnosti upravuje spoločenské vzťahy a to postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy a vzťahy súvisiace s podnikaním. Najčastejšie riešené problémy sú napríklad vzťahy medzi podnikateľmi a subjektmi verejného práva ako napríklad týkajúce sa vzťahov medzi podnikmi ako sú rôzne kontrakty, služby, parkovanie, dodávateľské-odberateľské vzťahy, problémy vzniknuté z obchodovania napríklad pohľadávok, neplnenie dohodnutých pravidiel, nedodržania zmlúv, obchodné kontrakty ako je vyhlásenie konkurzu, alebo nesplácanie poskytnutého úveru.

Spotrebiteľské spory

Tieto podľa zákona 390/2015 Z.z. Môže riešiť iba mediačné centrum (mediátor, ktorý je registrovaný pod mediačným centrom, ktoré je uvádzané v zložke MS SR)