Kto je to mediátor

Kto je to mediátor

Mediátorom podľa zákona 420/2004 Z.z. O mediácii a doplnení niektorých zákonov môže byť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa určite predpoklady a to: úplné vysokoškolské vzdelanie, absolvuje výcvik a nadobudne teoretické vedomosti týkajúce sa práva, psychológie, sociálnych disciplín, ktoré su preverované vo forme skúšky a musí spľňať status bezúhonnosti a evidovaná v Registri mediátorov Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pod určitým prideleným číslom.

Mediátor v rámci mediačného procesu rieši spory, konflikty, vyhrotené problémy, ktoré vznikli v medziľudských vzťahoch. Mediačné konanie je alternatívou k súdnemu procesu riešenia sporov, konfliktov, problémov, ktorá ma svoje legislatívne zakotvenie už od roku 2004.

Cieľom legislatívneho zakotvenia bolo vytvoriť priestor pre mediáciu ako nový spôsob riešenia sporov, ktoré je možné riešiť a vyriešiť vzájomnou dohodou zúčastnených strán.

V mediačnom procese vystupuje tiež tretia strana – mediátor, ktorý musí byť nezávislý a nestranný, ktorého úlohou je pomôcť účastníkom dospieť k vyriešeniu ich sporu prostredníctvom dohody, ktorú dokážu akceptovať všetky strany mediačného jednania.