Ako prebieha mediácia

Ako prebieha mediácia

§ 14 zákona č. 420/2004 Z.z.o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Predmediačná fáza
Účastník sporu – klient má možnosť a právo samostatne osloviť mediátora a požiadať ho o sprostredkovanie mediačného konania. V prípade, že nie je zrejmý záujem oboch strán, zašle výzvu druhej strane sporu a zistí jej záujem o riešenie danej veci.

Začatie mediácie
Mediacia sa začína uzavretím dohody o začatí mediácie uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii a medzi konajúcim mediátorom a jej zápisom do knihy mediácii.

Ak by jedna zo stran nesúhlasila so začatím mediácie zápisom do knihy mediácii, mediacia sa začína uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii a konajúcim mediátorom v Notarskom centrálnom registri listín a končí sa uložením potvrdenia o skončení mediácie v uvedenom registri.

Tieto úkony u Notára nie sú obligátorné, pretože oba postupy (zápis do knihy mediácie, uloženie dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín) majú rovnakú váhu.

Úvodné slovo
Mediátor poučí strany sporu o dobrovoľnosti mediácie, o možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, ako aj o dôvernosti celého procesu. Po poučení účastníkov mediátorom prevezme od účastníkov plnú moc na riešenie konkrétneho sporu. Následne sa účastníci a mediátor v písomnej „Dohode o začatí mediácie“ dohodnú na pravidlách, priebehu mediácie a odmene mediátora. „Dohodu o začatí mediácie“ podpíšu obidve strany sporu a mediátor.

Získanie informácií
Strany sporu vyjadria svoj pohľad na vec, aby mediátor pochopil problém a usmernil priebeh mediácie, ale tiež pomohol pozrieť sa zúčastneným stranám na problém z druhej strany. Súčasťou mediácie môže byť aj doloženie dôkazov, prípadne vypočutie svedkov.

Výmena a vytváranie dohody
Po zhromaždení všetkých potrebných informácií prebieha pod dohľadom mediátora vzájomná komunikácia zúčastnených strán, hľadanie kompromisu pri riešení problému, s ktorým budú súhlasiť, obidve zúčastnené strany. Mediátor zároveň dohliada na dodržiavanie stanovených pravidiel a procesu mediácie.

Spísanie mediačnej dohody
Na základe získaných informácií a prijatia riešenia problému, s ktorým súhlasia obidve strany je spísaná dohoda o ukončení mediácie. Strany si jasne a zrozumiteľne definujú jednotlivé body, vedúce k vyriešeniu sporu, aby došlo k uspokojeniu potrieb obidvoch zúčastnených strán. Dohoda o ukončení mediácie sa stáva po jej podpise obidvoma stranami pre tieto záväznou.

§15 Účinky dohody o mediácii
Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.
Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je:
a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.