Etický kódex mediátora

Etický kódex mediátora

Etický Kódex označuje súbor písomne formulovaných etických princípov, hodnôt a štandardov relevantných a normatívnych pre jednotlivú profesiu, inštitúciu alebo organizáciu.

Etický kódex mediátora stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie spolu alebo konfliktu zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súľade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1

Vzťah mediátora k stranám sporu:
Povinnosťou mediátora pred začatím procesu je poučiť strany o:
 • dobrovoľnosti ich účasti,
 • možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp.ukončiť,
 • skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,
 • odplatnosti služby mediátora na základe dohody,
 • úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý dospeje k uzatvoreniu dohody,
 • dôvernosti celého procesu.

Článok 2

Vedenie procesu mediácie:
Proces mediácie spočíva na následovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:
 • nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, konfliktu, alebo vyhroteného problému, poprípade aj za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,
 • vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,
 • koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprezvali samotné strany sporu,
 • zvažuje svoje zásady v každej fáze procesu mediácie,
 • je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,
 • vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dohody,
 • v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,
 • mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi:
 • Mediátor nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
 • verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

Článok 4

Záväzky mediátorov k profesii:
 • sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,
 • sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,
 • by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný meditovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,
 • môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.