Cenník

Cenník mediácie

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)
Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
Fyzické osoby - podnikatelia 60 EUR/hodinu
Právnické osoby – podnikatelia 130 EUR/hodinu
Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
do 3 320 EUR , alebo ak majetková hodnota sporu nie je známa 70 EUR/hodinu
od 3 320 do 6 640 EUR 10% z hodnoty
od 6 641 do 16 600 EUR 7% z hodnoty
od 16 601 do 33 200 EUR 5% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 EUR 2% z hodnoty
viac ako 66 401 EUR 1% z hodnoty
Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)
Nemajetkové občianske spory 45 EUR/hodinu
Majetkové občianske spory
- do 1 660 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 60 EUR/hodinu
- viac ako 1 661 EUR 100 EUR/hodinu
Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
Nemajetkové občianske spory 60 EUR/hodinu
Majetkové spory v štátnom sektore:
do 3 320 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 70 EUR/hodinu
od 3 321 do 6 640 EUR 8% z hodnoty
od 6 641 do 16 600 EUR 5% z hodnoty
od 16 601 do 33 200 EUR 3% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 EUR 2% z hodnoty
viac ako 66 401 EUR 1% z hodnoty

Ďalšie úkony súvisiace s mediačným konaním

Jednorazový poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie, za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy
  • 40 Euro/hod, v prípade civilných sporov a SZČO,
  • 50 Euro/hod. právnické osoby

Úkonmi smerujúcimi k začatiu mediácie sa rozumie: preštudovanie prípadu, zaslanie výzvy druhému účastníkovi/účastníkom mediácie, príprava podkladov a materiálov pre mediáciu. Do poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie nie je zahrnutý poplatok za zápis za uloženie Dohody o začatí mediácie a dohody o ukončení mediácie uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii, príp. ich zástupcami a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín v zmysle § 73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov, ani s tým spojené výdavky (osvedčenie pravosti podpisu a pod). Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie uhradený klientom alebo klientmi sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou zo strany respondenta (druhej strany sporu) nevracia.


Spísanie dohody o začatí mediácie, mediačnej dohody alebo uzatvorenie mediácie bez dohody (Potvrdenie o ukončení mediácie bez dohody)
  • 15 EUR/uhrádza každá strana sporu

Uloženie dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín podľa rozsahu (výšku poplatku stanovuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov).
Vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou stranou.
  • 15 EUR

  • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH,
  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania,
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne,
  • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme - dohoda alebo zápis - pred začatím mediačného konania.

Doplňujúce informácie k cenníku

V prípade, že sa na žiadosť zúčastnených strán dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, bude vyhotovovať následne vo forme ustanovenej príslušným zákonom ako vykonateľný (exekučný) titul, popri odmene mediátora vzniknú náklady na úhradu ceny za vyhotovenie notárskej zápisnice (výšku stanovuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov), na poplatok za schválenie zmieru na súde (výšku stanovuje zákon o súdnych poplatkoch) alebo na poplatok za schválenie zmieru na rozhodcovskom súde (v zmysle cenníka rozhodcovského súdu).

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú aj začatú (neúplnú) hodinu mediačného sedenia. Spôsob platby sa určí na základe dohody, najčastejšie platbou v hotovosti, príp. platbou platobnou kartou na bankový účet mediátora. Dohodnutá cena je odmenou za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli/vzniknú na základe požiadavky účastníka a/alebo v jeho záujme; tieto mediátor účtuje osobitne.

Činnosť mediátora je vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o mediácii“).

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona o mediácii podnikaním a mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Výška odmeny mediátora a spôsob jej určenia je súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pred začatím mediácie. Každá zúčastnená strana, pokiaľ sa nedohodnú inak, platí polovicu dohodnutej odmeny. Ceny sú konečné, mediátor nie je platca DPH. Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačuje v knihe mediácií vedenej mediátorom. Nakoľko jednou zo základných zásad mimosúdneho riešenia sporov (mediácie) je dobrovoľnosť, strany zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť ktorejkoľvek zo strán zúčastnených na mediácii na mediačnom konaní, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.

Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia súdneho zmieru, sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne: „Podľa § 11 ods. 7 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení: „Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak správny súd zastaví konanie o správnej žalobe z dôvodu uspokojenia žalobcu, vráti sa žalobcovi 75% zo všetkých zaplatených poplatkov“.